PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Správce, jak je definován níže, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1. Správce osobních údajů

Společnost DEEP CONTROL s.r.o., IČO: 053 09 824, se sídlem Otín 249, 377 01 Jindřichův Hradec, Spisová značka C 25153 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. srpna 2016, (dále jen „Správce“).

2. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky na adrese www.potapecske.cz zpracovává Správce protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky.

Tyto protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od návštěvy webové stránky Správce. Zpracování těchto protokolových souborů provádí Správce sám.

V rámci protokolových souborů jsou zpracovávány následující údaje, které mohou, ale nemusí, zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

3. Zpracování osobních údajů při odpovědi na dotaz z www stránek.

Pokud má návštěvník webové stránky Správce zájem o zaslání odpovědi na dotaz, poskytne za tímto účelem Správci souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě bude Správce za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefon.

Poskytnuté osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, telefon) jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán, a to prostřednictvím e-mailové zprávy.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací

Pokud bude u Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce, jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Správce osobní údaje dále také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. V tomto případě taktéž není vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce vyřídit předmětnou reklamaci.

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám. V případě, že to bude z pohledu Správce vhodné či nutné, může Správce předat osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení reklamace, a to vždy podle výrobku, jehož se reklamace týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit e-mailovým dotazem na Správce.

5. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány transparentním způsobem a subjekty údajů mají po celou dobu jejich zpracování následující práva: (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou subjekty údajů obracet na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: info@potapecske.cz, tel: 603447939, nebo na adrese Otín 249, 377 01 Jindřichův Hradec